Menu

Samorząd Uczniowski Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Gimnazjum w Mońkach

 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

W Gimnazjum w Mońkach działa Samorząd Uczniowski, dalej zwany „Samorządem”.

§ 2.

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§ 3.

Samorząd powinien tak organizować swoją działalność na terenie szkoły, aby uczeń czuł się w nim dobrze, ponosił współodpowiedzialność za miejsce, w którym przebywa, za jakość organizowanej pracy i zabawy, która jednocześnie powinna być dostosowana do potrzeb i możliwości wiekowych uczestników.

§ 4.

Postanowienia Regulaminu Samorządu nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.

§ 5.

Działania Samorządu Uczniowskiego określają następujące zasady:

 1. Powszechność współrządzenia.
 2. Demokratyczne reprezentowanie ogółu.
 3. Autonomia.
 4. Jawność funkcjonowania.

§ 6.

Samorząd może przedstawiać: Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących prawa uczniów do:

 1. Zapoznawania się z programami nauczania, z ich treściami, celami i stawianymi wymaganiami.
 2. Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 3. Organizacji życia szkolnego, stwarzającego utrzymanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
 4. Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, społecznej, zawodowej i sportowo-turystycznej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
 5. Wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
 6. Wyrażania opinii w sprawie nagród i kar wobec uczniów, przewidzianych w Statucie Szkoły.
 7. Opracowania wewnętrznego planu pracy Samorządu.

 

 1. Struktura Samorządu Uczniowskiego

§ 7.

Organami Samorządu są;

 1. Zebranie plenarne uczniów szkoły.
 2. Zebranie Samorządów Klasowych szkoły.
 3. Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik, kronikarz, 4 członków. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz  skarbnik tworzą prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego.

§ 8.

Kompetencje Przewodniczącego Rady Samorządu:

 1. Reprezentuje Samorząd wobec Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.
 2. Kieruje pracą Samorządu.
 3. Organizuje współpracę Samorządu z Samorządami Klasowymi.
 4. Reprezentuje szkołę na zewnątrz jako przedstawiciel młodzieży.
 5. Kontroluje prawidłowość działania organów Samorządu.
 6. Jest odpowiedzialny za wdrożenie przyjętego planu pracy Samorządu.
 7. Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Samorządu Uczniowskiego.
 8. Czuwa nad respektowaniem przez młodzież szkolną praw i obowiązków przysługujących samorządowi.

§ 9.

 1. Kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego:
 1. Zwołuje zebrania Samorządów Klasowych.
 2. Opracowuje i przedstawia projekt programu prac Rady Samorządu Uczniowskiego Samorządom Klasowym.
 3. Jest wyrazicielem woli uczniów wobec Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej.
 4. Powołuje zespoły zadaniowe.
 1. Samorząd opiniuje:
  1. kryteria przydzielania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,
  2. ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w szkole.

§ 10.

Kompetencje Zastępcy Przewodniczącego:

 1. Jest współodpowiedzialny za realizację zadań nałożonych na Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego.
 2. W razie nieobecności Przewodniczącego przejmuje jego kompetencje.
 3. Wspomaga Przewodniczącego we wszystkich jego zadaniach wynikających z jego funkcji.
 4. Prowadzi zeszyt protokołów zebrań.

§ 11.

Kronikarz jako członek Rady Samorządu uczniowskiego ma za zadanie prowadzenie kroniki Samorządu.

 

 1. Tryb przeprowadzania wyborów

§ 12.

Komisja wyborcza:

 1. Składa się z pięciu wybranych uczniów, którzy są członkami Rady Samorządu Uczniowskiego lub innych członków Samorządu, którzy nie kandydują w wyborach.
 2. Czuwa nad przebiegiem kampanii wyborczej.
 3. Przeprowadza zebranie przedwyborcze, zapoznaje ze strukturą Samorządu i ustala listę zgłoszonych kandydatów.
 4. Odpowiada za obliczanie głosów oddanych na kandydatów w trakcie głosowania i podaje wyniki do ogólnej wiadomości.

§ 13.

Czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy uczniowie szkoły.

§ 14.

Wybory odbywają się na początku każdego roku szkolnego i mają charakter uzupełniający.

 

§ 15.

Procedura zgłaszania kandydatów:

 1. Samorząd Klasowy ma prawo zgłosić kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego wyłonionych podczas  zebrania plenarnego klasy.
 2. Samorząd Klasowy może zgłosić maksymalnie dwóch kandydatów.
 3. Zgłoszeni kandydaci muszą spełniać kryteria:
  1. Co najmniej dobrej oceny zachowania
  2. Nie powtarzania klasy,
  3. Dużej odpowiedzialności i wysokiej kultury osobistej.
 4. Lista kandydatów oraz ich charakterystyki muszą być upublicznione na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego, co najmniej na tydzień przed dniem wyborów.

§ 16.

Zasady głosowania;

 1. Wzór karty i sposób głosowania ustala Komisja Wyborcza.
 2. Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie karty do urny.

§ 17.

Sposób obliczania głosów i ogłaszania wyników:

 1. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.
 2. Liczba kandydatów, którzy wejdą do Rady Samorządu Uczniowskiego zależy od liczby zwolnionych miejsc.
 3. Po wyborach, w ciągu 3 dni konstytuuje się Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego, zgodnie z ustaloną strukturą.
 4. Komisja Wyborcza sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów, który podpisują wszyscy jej członkowie.
 5. Członek Rady Samorządu może zostać odwołany przez Dyrektora w skutek rażącego naruszenia Regulaminu Szkoły.

 

 1. Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego

§ 18.

Samorząd Uczniowski może pozyskiwać środki finansowe z następujących źródeł:

 1. Prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym między innymi: sprzedaży biletów wstępu na dyskoteki szkolne, sprzedaży gadżetów z okazji walentynek, andrzejek lub innych okoliczności, organizacji loterii po wcześniejszym uzgodnieniu z Opiekunem Samorządu Uczniowskiego.
 2. Od sponsorów, na przykład Rady Rodziców.

§ 19.

Z funduszu Samorządu Uczniowskiego realizowane mogą być wydatki na:

 1. Zadania związane z realizacją planu Samorządu Uczniowskiego.
 2. Nagrody rzeczowe dla uczniów.
 3. Dofinansowanie działalności: kulturalno-rozrywkowej, sportowej organizowanej przez szkołę przy współpracy Samorządu Uczniowskiego.

§ 20.

Dysponentem funduszu jest Rada Samorządu Uczniowskiego współdziałająca przy podejmowaniu decyzji z Opiekunem Samorządu.

§ 21.

Przychody i wydatki Samorządu Uczniowskiego powinny być ewidencjonowane i kontrolowane przez Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 1. Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

§ 22.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac Samorządu.

 

 1. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

§ 23.

Dokumentami potwierdzającymi działalność Samorządu Uczniowskiego są:

 1. Regulamin Samorządu,
 2. roczny plan pracy,
 3. rozliczenia finansowe,
 4. zeszyt protokołów,
 5. kronika Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. Przepisy końcowe

§ 24.

Młodzież występująca w obronie praw innych uczniów nie może być z tego powodu negatywnie oceniana przez nauczycieli.

§ 25.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest uchwalany w głosowaniu jawnym podczas zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego z Samorządami Klasowymi.

§ 26.

       Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od daty podjęcia uchwały.